• Thời lượng : 3 tín chỉ (30 giờ lý thuyết, 15 giờ thực hành)
  • Giáo trình, tài liệu tham khảo
  • Introduction to Engineering Programming : Solving Problems with Algorithms, James Paul Holloway
  • Giới thiệu lập trình kỹ thuật – Đại học Thuỷ Lợi – 2007
  • http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
  • Công cụ trên máy tính : Dev-C
  • Cách đánh giá
    • Điểm quá trình : 50% (hai bài thi giữa kỳ, điểm chuyên cần)
    • Điểm thi cuối kỳ : 50%

Bài giảng:

Bai1.pdf (145 downloads)

 

Bai15_ontap.pdf (94 downloads)

Written by 

204 thoughts on “TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.