• Thời lượng : 3 tín chỉ (30 giờ lý thuyết, 15 giờ thực hành)
 • Giáo trình, tài liệu tham khảo
 • Introduction to Engineering Programming : Solving Problems with Algorithms, James Paul Holloway
 • Giới thiệu lập trình kỹ thuật – Đại học Thuỷ Lợi – 2007
 • http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
 • Công cụ trên máy tính : Dev-C
 • Cách đánh giá
  • Điểm quá trình : 50% (hai bài thi giữa kỳ, điểm chuyên cần)
  • Điểm thi cuối kỳ : 50%

Bài giảng:

Bai1.pdf (202 downloads)

 

Bai15_ontap.pdf (145 downloads)

Written by 

205 thoughts on “TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

 1. lớp tại chức ninh thuận k27 _ c2 ( nhóm 12-lực và 20-tùng ) nộp bt power point

 2. Attachment  NGUYENHUUDUC_1551071321.zip

  Em gửi thầy bài thi giữa kỳ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.